پروژه طراحی ،ساخت و راه اندازی دودستگاه گلخانه مدرن تحقیقاتی دانشگاه تهران

پروژه در دست اجراء
مرکز شهر کرج