فولاد زرند ایرانیان

پروژه فولاد زرند ایرانیا

پروژه به پایان یافته است
واقع در شهر زرند کرمان
شمال شهر کرمان