02
سپتامبر

طراحی و ساخت تابلوهای برق

پس از ارائه مستندات، تکنولوژی ساخت و مونتاژپروژه ها، توسط بخش فنی و مهندسی طراحی و طی مراحل کنترل و تائید نهایی کار برنامه ریزی اجرا توسط مدیریت پروژه انجام می گیرد و بر اساس برنامه (CPM) تهیه شده، عملیات اجرایی با فلوچارت کلی زیر آغاز می گردد:

•  کنترل و جمع بندی لیست قطعات و مواد و درخواست خرید
•  تامین مواد و قطعات و ورود به انبار پروژه
•  کنترل و بازرسی
•  آماده سازی مواد اولیه تائید شده
•  جوشکاری و مونتاژ
•  عملیات تکمیلی
•  مونتاژهای نهایی
•  نصب تجهیزات اصلی
•  تکمیل ارتباطات بین قطعات
•  نظارت و کنترل نهایی
•  تستهای عملیاتی سرد و گرم

•  با توجه به انجام پروژه های متنوع در سطوح مختلف از نظر فرآیندهای ساخت و تولید و مدیریت با شرکتهای مطرح در صنعت، آشنایی و تجربه مناسب در خصوص محدودیتهای ساخت داخل و انواع روشهای ساخت و تولیدات استانداردها و سخت افزارهای موجود حاصل شده است.
•  همچنین تعداد قابل توجهی ازپیمانکاران فرعی در سطوح مختلف دراین رابطه شناسایی،طبقه بندی و ارزیابی شده اند که میتوان در پروژه های مختلف با استفاده از توان تخصصی آنها کار را به بهترین شکل اجرا کرد.
•  زمینه های فوق ، علاوه بر دانش و تجربه استفاده از روشهای جدید مدیریت، ساخت، بکارگیری سخت افزارهای مناسب، نیروی انسانی متبحر، در مجموع قابلیتهای مناسب را برای مدیریت پروژه های مختلف در این شرکت بوجود آورده است.
•  کلیه فرایند های ساخت، تولید و اجرا بر اساس دستورالعملهای تنظیم شده و رعایت استانداردهای تعیین شده در حین طراحی انجام می گیرند.