سیمان اردبیل

واقع در استان اردبیل
پروژه نصب و راه اندازی
پروژه به اتمام رسیده است.