پروژه صحن فاطمه الزهرا در نجف اشرف

در تاریخ 3 خرداد 97
مرکز عراق(شهر نجف)
پروژه به پایان رسیده