سیمان ونزوئلا

پروژه به پایان رسیده است
محل پروژه کشور ونزوئلا