فولاد بوتیای کرمان

پروژه پایان یافته

واقع در شهر اختیارآباد استان کرمان

شمال شهر کرمان